ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор __________________

Микола ЦИБЕНКО

                                                                        _______ серпня   2020 р.

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №22

Оболонського району м. Києва

на 2020/2021 навчальний рік

 

Основна школа

 

                         5-А, 6-А,7-А, 8-А, 9-А загальноосвітні класи

                         5-Б, 5-В, 6-Б 6-В, 7-В, 8-В класи з тяжкими порушеннями мовлення

                         7-Б, 8-Б  класи  із затримкою психічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  СХВАЛЕНО

                рішенням педагогічної ради

   (протокол від __.__.2020 р. № 1)

                Голова педагогічної   ради,

                директор    ________________

                        Микола ЦИБЕНКО                                                                                             

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №22

на 2020/2021 навчальний рік

5-А, 6-А,7-А, 8-А, 9-А загальноосвітні класи.

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типова освітня програма базової середньої освіти (далі — Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

В 5-А класі варіативна складова навчального плану використана на:

—  курс за вибором «Мій Київ» — 1 година;

— індивідуальні та групові заняття 2,5 години на предмети: (українська мова і література – 1 година, , математика – 1 година, історія – 0,5 годин).

В 6-А класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 3,5 години на предмети: (українська мова і література – 1 година, математика – 1 година, історія – 1 година, географія – 0,5 годин).

В 7-А класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 2,5 години на предмети: ( українська мова і література -0,5годин, математика – 1 година, історія – 1 годин).

В 8-А класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 3 години на предмети: (українська мова і література – 1 година, математика – 1 година,  географія – 1 година).

В 9-А класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 2 години на предмети: (українська мова і література – 1 година, математика – 1 година).

На підставі заяв батьків та рішенням педагогічної ради від 05. 06.2020р., протокол №5   9-А класі вивчається предмет російська мова.

     Навчальні плани школи ІІ ступеня для 5-А, 6-А. 7-А, 8-А та 9-А класів складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1) за п’ятиденним робочим тижнем (додаток 1) та 9-А складена на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10) за п’ятиденним робочим тижнем (додаток 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

(складений за таблицею №1 до Типової освітньої

 програми  від 20.04.2018 р. наказ  № 405)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

для 5-7 класів санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №22 Оболонського району м. Києва

для дітей з психоневрологічними захворюваннями з українською мовою навчання

2020-2021 навчальний рік (п’ятиденка)

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 6-А 7-А 8-А
Інваріантна складова навчального плану

 

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2
Українська література 2 2 2 2
Англійська  мова 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1  
Образотворче мистецтво 1 1 1  
Мистецтво       1
Математика 4 4    
Алгебра     2 2
Геометрія     2 2
Природознавство 2    
Біологія 2 2 2
Фізика     2 2
Географія 2 2 2
Хімія     1,5 2
Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 2
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3
Варіативна складова
Мій Київ (курс за вибором) 1      
Кількість годин індивідуальних та групових занять

 

2,5 3,5 2,5 3
З них: Українська мова і література 1 1 0,5 1
Математика 1 1 1 1
Історія 0,5 1 1  
Географія   0,5   1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33
Всього 30 33 33,5 34,5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток  № 2

(складений за таблицею №10 до Типової освітньої

 програми  від 20.04.2018 р. наказ  № 405)

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

для 9 класу санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №22 Оболонського району м. Києва

для дітей з психоневрологічними захворюваннями з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 2020-202021 навчальний рік (п’ятиденка)

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
  9-А
 

Інваріантна складова навчального плану

Українська мова   2
Українська література   2
Англійська  мова   2
Російська  мова   2
Зарубіжна література   2
Історія України   1,5
Всесвітня історія   1
Основи правознавство   1
Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  
Мистецтво   1
Алгебра   2
Геометрія   2
Біологія   2
Фізика   3
Хімія   2
Географія   1,5
Інформатика   2
Трудове навчання   1
Основи здоров’я   1
Фізична культура   3
Разом   31+3
Варіативна складова
Кількість годин індивідуальних та групових занять   2
З них: Українська мова і література   1
  Математика   1
Гранично допустиме навчальне навантаження   33
Всього   36

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №22

на 2020/2021 навчальний рік для дітей з особливими освітніми потребами

5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-В, 8-В, 7-Б, 8-Б класи

Типова освітня програма санаторної школи-інтернату №22 II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».

Типова освітня програма базової середньої освіти (далі — Типова освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів для класів 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-В, 8-В дітей з тяжкими порушеннями мовлення та для класів  7-Б, 8-Б  для дітей із затримкою психічного розвитку;

очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти, зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті МОН подано в переліку комплектів навчальних програм для дітей з особливими освітніми потребами;

перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти для дітей із затримкою психічного розвитку 7-8-х класів: для 7-Б класу — 1156 годин /навчальний рік/, для 8-Б класу 1224години /навчальний рік/ складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018р. № 627 (таблиця 16) за п’ятиденним робочим тижнем (додаток 3).                

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 5-8-х класів: для 5 класу — 1156 годин /навчальний рік/, для 6 класу – 1224 години /навчальний рік, 7 класу 1258годин /навчальний рік/, для 8 класу-1258 годин /навчальний рік/ складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018р. № 667 (таблиця11) за п’ятиденним робочим тижнем (додаток 4)

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані санаторної школи – інтернату № 22 для класів дітей з тяжкими порушеннями мовлення та для класів дітей із затримкою психічного розвитку (далі — навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальних планах реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література», «Російська мова», «Зарубіжна література», «Іноземна мова».

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика » (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія» (7-8 класи ).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5 клас),»Біологія» «Географія»(6-9 класи ) «Фізика», «Хімія» (7-8 класи).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (5-8 класи), «Всесвітня історія» ( 6-8 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», (5-7 класи), «Мистецтво» 8 клас.

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання», «Інформатика» (5-8 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-8 класи) та «Фізична культура» (5-8 класи). Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

Навчальні плани санаторної школи-інтернату №22 включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Логоритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей із затримкою психічного розвитку: «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку»,  «Лікувальна фізкультура».

Варіативна складова навчальних планів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення використовується на:

 В 5-Б, 5-В класах варіативна складова навчального плану використана на:

—  курс за вибором «Мій Київ» — 1 година.

В 6-Б, 6-В класах варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 1 година на предмет: ( історія )

В 7-В класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 1 година на предмет: ( математика )

                 Для дітей із затримкою психічного розвитку на:

            В 7-Б класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття 0,5 годин на предмет: ( українська мова і література – 0,5 годин).

           В 8-Б класі варіативна складова навчального плану використана на:

— індивідуальні та групові заняття з предмету українська мова та література – 1    година, з предмету математика -1 година

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

 

 

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою (і рідною — у разі відмінності, українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування) Уміння: (самостійно або за допомогою) ставити запитання та розпізнавати проблему; робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас. 
Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань. 
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.
2 Спілкування іноземними мовами (здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають) Уміння: (самостійно або за допомогою) здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух (за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів; читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування. 
Ставлення: оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови (української жестової мови) та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі альтернативні засоби спілкування) відповідно до різних потреб. 
Навчальні ресурси: підручники, словники, жестівники, довідкова література, мультімедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. 
Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. 
Навчальні ресурси: розв’язання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації.
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: (самостійно або за допомогою) розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища та процеси; користуватися технологічними пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях. 
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. 
Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди — це особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. 
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини. 
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог (в тому числі за допомогою української жестової мови, альтернативних засобів спілкування), національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування та взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень. 
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають формуванню у здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

(складений за таблицею №16 до Типової освітньої

 програми від 12.06.2018 р. наказ № 627)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 спеціальних загальноосвітніх 7-8 класів для дітей із

затримкою психічного розвитку санаторної

школи-інтернату І-ІІ ступенів №22 Оболонського району м. Києва

  з українською мовою навчання (ІІ ступінь) на 2020-2021 навчальний рік (п’ятиденка)

 

Навчальні предмети: Кількість годин на тиждень у класах
ІІ ступінь
7-Б кл 8-Б кл  
Інваріантна складова навчального плану
Українська мова 3 3  
Українська література 2 2  
Зарубіжна література 1 1  
Англійська мова 2 2  
Історія України 1 1  
Всесвітня історія 1 1  
Музичне мистецтво 1    
Образотворче мистецтво 1    
Мистецтво   1  
Алгебра 2 2  
Геометрія 2 2  
Біологія 2 2  
Географія 2 2  
Фізика 2 2  
Хімія 1,5               2  
Трудове навчання 2 2  
Інформатика 1 2  
Основи здоров’я 1 1  
Фізична культура 2 2  
Разом 27,5+2 28+2  
Корекційно- розвиткові заняття Корекція розвитку 1 1  
Розиток мовлення 1 1  
Лікувальна фізкультура 2 2  
Варіативна складова 
Додаткові години на індивідуальні та групові заняття
Кількість годин індивідуальних та групових занять 0,5 2  
Українська мова і література 0,5 1  
Математика   1  
Граничне допустиме навчальне навантаження на учня              32 34  
Всього  34 36  

 

 

                                                                                                                             Додаток № 4

(складений за таблицею №11 до Типової освітньої

 програми від 12.06.2018 р. наказ № 627)

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 загальноосвітніх 5-8 класів для дітей з

тяжкими порушеннями мовлення з українською мовою навчання (ІІ ступінь)

санаторної школи-інтернату I-II ступенів №22

Оболонського району м. Києва

на 2020-2021 навчальний рік (п’ятиденка)

 

Навчальні предмети: Кількість годин на тиждень у класах
                             ІІ ступінь
5-Б кл 5-В кл   6-Б кл 6-В кл 7- В кл 8-В

кл

Українська мова 4 4 4 4 4 4
Українська література 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1
Англійська мова 3 3 3 3 3 3
Історія України 1 1 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1  
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1  
Мистецтво           1
Математика 4 4 4 4    
Алгебра         2 2
Геометрія         2 2
Природознавство 1 1      
Біологія 1 1 2 2
Фізика         2 2
Хімія         1 2
Географія 2 2 1 2
Трудове навчання 2 2 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 2 2 2 2 2 2
Разом 22+2 22+2 25+2 25+2 27+2 28+2
Корекційно- розвиткові заняття Корекція мовлення 6 6 6 6 5 5
Логоритміка 1 1 1 1 1 1
Лікувальна фізкультура  

2

 

2

 

 

2

 

2

 

2

 

2

Варіативна складова          
    Мій Київ  ( курс за вибором) 1 1        
Кількість годин індивідуальних та групових занять ( з них на вивчення):     1 1 1  
історія     1 1    
математика         1  
Граничне допустиме навчальне навантаження на учня 25 25 28    28 30 32
Всього 34 34 37 37 38 38

 

 

 

 

 

 

                                                          Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п Назва навчальної програми
1.        Українська мова
2.        Українська література
3.        Біологія
4.        Всесвітня історія
5.        Географія
6.        Зарубіжна література
7.        Інформатика
8.        Історія України
9.        Математика
10.   Мистецтво
11.   Основи здоров’я
12.   Природознавство
13.   Трудове навчання
14.   Фізика
15.   Фізична культура
16.   Хімія
17.   Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік навчальних програм ІІ ступінь

 

 

Загальноосвітні класи

5 клас

 

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

5 клас 2017 рік   (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)

Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

6 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

 

 

7 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

8 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія   Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

9 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 р. №804
Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

 

 

                              

                                     Класи з особливими освітніми потребами

            5 клас (ТПМ)

 

Предмет Програма
Укр. мова Українська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Трофименко Л.І.)

Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.

Укр. література Українська література: Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Бартєнєва Л.І.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Математика Математика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Ільяна В.М.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Зарубіжна література Світова література. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Данілавічютє Е.А.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Англійська мова Англійська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Данілавічютє Е.А.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Природознавство Природознавство. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Андрусишина Л.Є.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Історія Історія України. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ.
Трудове навчання Трудове навчання. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Андрусишина Л.Є.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Інформатика Інформатика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Коваль Л.В.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Мистецтво Музичне мистецтво, образотворче мистецтво. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Квітка Н.О), 2016р
Фізична культура Фізична культура. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Шеремет Б.Г., Галущенко В.І., Маматова З.Р., Притиковська С.Д..)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Логоритміка

 

Програма з логопедичної ритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (5-10 класи). (авт. Івашко О.А., Гавва Л.С., Албул О.В.) Наказ МОН України № 476 від 29.04.2016 р.
Корекція мовлення

 

«Корекція мовлення». Програма з корекційно-розвиткової роботи для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Трофименко Л. І., Ільяна В.М., Пригода З.С., Грибань Г.В., Аркадьєва О.О.
Лікувальна фізкультура «Лікувальна фізкультура». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Чепурний А. В.

 

 6 клас (ТПМ)

 

Предмет Програма
Укр. мова Українська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Трофименко Л.І.)
Укр. література Українська література: Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Бартєнєва Л.І.)

Математика Математика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Ільяна В.М.)
Зарубіжна література Світова література. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Данілавічютє Е.А.)

Англійська мова Англійська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Данілавічютє Е.А.)

Біологія Біологія Навчальні програми для 7-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 

Географія Географія. Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 (авт. Сугако В.Г., Ганув О.В.)

Історія Навчальна програма «Історія стародавнього світу» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (6 клас) (авт. Рібцун Ю.В.)
Трудове навчання Трудове навчання. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.)
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Андрусишина Л.Є.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Інформатика Інформатика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Коваль Л.В.)
Мистецтво Музичне мистецтво, образотворче Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Квітка Н.О), 2016р
Фізична культура Фізична культура. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Шеремет Б.Г., Галущенко В.І., Маматова З.Р., Притиковська С.Д..)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Логоритміка

 

 

Програма з логопедичної ритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (5-10 класи). (авт. Івашко О.А., Гавва Л.С., Албул О.В.) Наказ МОН України № 476 від 29.04.2016 р.
Корекція мовлення

 

 

«Корекція мовлення». Програма з корекційно-розвиткової роботи для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Трофименко Л. І., Ільяна В.М., Пригода З.С., Грибань Г.В., Аркадьєва О.О.
Лікувальна фізкультура

 

«Лікувальна фізкультура». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Чепурний А. В.

  

 

 7 клас  (ТПМ)

 

                

Предмет Програма
Укр. мова Українська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Трофименко Л.І.), 2015р.
Укр. література Українська література: Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Бартєнєва Л.І.), 2015р.
Математика Математика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Ільяна В.М.), 2015р.
Зарубіжна література Світова література. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Данілавічютє Е.А.). 2015р.
Англійська мова Англійська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Данілавічютє Е.А.), 2015р.
Біологія Біологія Навчальні програми для 7-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 

Географія Географія. Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Сугако В.Г., Ганув О.В.),2015р.
Історія Навчальна програма «Історія стародавнього світу» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (6 клас) (авт. Рібцун Ю.В.),2015р.
Трудове навчання Трудове навчання. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.),2015р.
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Андрусишина Л.Є.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Інформатика Інформатика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Коваль Л.В.)
Мистецтво Музичне мистецтво, образотворче мистецтво. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Квітка Н.О), 2016р  
Фізична культура Фізична культура. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Шеремет Б.Г., Галущенко В.І., Маматова З.Р., Притиковська С.Д..)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ
Логоритміка

 

 

Програма з логопедичної ритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (5-10 класи). (авт. Івашко О.А., Гавва Л.С., Албул О.В.) Наказ МОН України № 476 від 29.04.2016 р.
Корекція мовлення

 

 

«Корекція мовлення». Програма з корекційно-розвиткової роботи для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Трофименко Л. І., Ільяна В.М., Пригода З.С., Грибань Г.В., Аркадьєва О.О.
Лікувальна фізкультура

 

«Лікувальна фізкультура». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Чепурний А. В.

 

 

 

8 клас ( ТПМ)

Предмет Програма
Укр. мова Українська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Трофименко Л.І.), 2016р.
Укр. література Українська література: Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Бартєнєва Л.І.), 2016р.

Математика Математика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Ільяна В.М.), 2016р.
Зарубіжна література Світова література. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Данілавічютє Е.А.), 2016р.

Англійська мова Англійська мова. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

(авт. Данілавічютє Е.А.), 2016р.

Біологія Біологія Навчальні програми для 7-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 2016р.

 

Географія Географія. Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 (авт. Сугако В.Г., Ганув О.В.), 2016р.

Історія Навчальна програма «Історія стародавнього світу» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (6 клас) (авт. Рібцун Ю.В.)
Трудове навчання Трудове навчання. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.), 2016р.
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Андрусишина Л.Є.)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ,2016р.
Інформатика Інформатика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Коваль Л.В.), 2016р.
Фізична культура Фізична культура. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Шеремет Б.Г., Галущенко В.І., Маматова З.Р., Притиковська С.Д..)Наказ МОН України від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ, 2016 р.
Мистецтво Музичне мистецтво. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Квітка Н.О), 2016р.
Логоритміка

 

 

Програма з логопедичної ритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (5-10 класи). (авт. Івашко О.А., Гавва Л.С., Албул О.В.) Наказ МОН України № 476 від 29.04.2016 р.
Корекція мовлення

 

 

«Корекція мовлення». Програма з корекційно-розвиткової роботи для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Трофименко Л. І., Ільяна В.М., Пригода З.С., Грибань Г.В., Аркадьєва О.О.
Лікувальна фізкультура

 

«Лікувальна фізкультура». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Чепурний А. В.

 

 

 

7-8 класи (ЗПР)

 

Предмет Програма
Укр. мова Українська мова. Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою 5 класи

(авт. Шевчук Л.І.).

Укр. література Українська література. Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

 

Математика Математика. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 5 – 6 класи. Програму підготували: Прохоренко Л.І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.
Зарубіжна література Світова література. програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку.
Англійська мова Англійська мова. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) 5 – 9 клас.
Природознавство Програма Природознавство 5 клас для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.
Історія Історія України. Програми з історії України та всесвітньої історії спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів  інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) 5-9 класи.
Трудове навчання Трудове навчання. Програми для 5-го класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 5 клас.
Інформатика Інформатика. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 5 клас.
Фізична культура Фізична культура. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 5 клас.
Мистецтво Музичне мистецтво, образотворче мистецтво. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Комплекти навчальних програм   7-Б, 8-Б класів (ЗПР)

Назва комплекту навчальних програм
1 Комплект навчальних програм для дітей з затримкою психічного розвитку для 6-9 класів (українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, Всесвітня історія, основи  правознавства, математика, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво, трудове навчання, інформатика, основи здоровья, фізична культура.) 2015-2016 років

                          

                                 Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей

                                            з особливими освітніми потребами

 

Назва корекійно-розвиткової програми
1 «Лікувальна фізкультура». Програма корекійно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. (Чепурний А.В.)
2 Програма з корекійно-розвиткової роботи для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення «Корекція мовлення» (Трофименко Л.І., Ільяна В.М., Пригода З.С., Грибань Г.В., Аркадьєва О.О.)
3 Програма з корекійно-розвиткової роботи «Логорритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (Трофименко Л.І.,Івашко О.А., Гавва Л.С., Абдул О.В.)
4 Програма з корекійно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова Г.Б., Маматова З.Р., Рабак О.О., Мельниченко М.В.)
5 Програма з корекійно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (Омельченко І.М, Федорович Л.О.)