ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Оболонської
районної в місті Києві
державної адміністрації

_________________ №___

СТАТУТ
САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 22
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Ідентифікаційний код 22878051

Київ-2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 22 Оболонського району
м. Києва (надалі – СШІ) заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкована управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі – управління освіти).
1.2. СШІ є правонаступником санаторної школи-інтернату № 22 для дітей психоневрологічними захворюваннями – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів (ідентифікаційний код 22878051), створеної за рішенням Міського виконавчого комітету від 04 вересня 1980 року № 1274.
1.3. Засновником та власником СШІ є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (надалі – Власник). Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.
1.4. Повне найменування СШІ: Санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів
№ 22 Оболонського району м. Києва.
1.5. Скорочене найменування СШІ: СШІ № 22.
1.6. Місцезнаходження СШІ: вул. Бережанська, 6, м. Київ, 04074, тел. 430-67-62.
1.7. СШІ є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк.
1.8. СШІ може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України за місцем знаходження.
1.9. Власник або уповноважені ним органи здійснюють фінансування та матеріально-технічне забезпечення СШІ.
1.10. СШІ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативними та розпорядчими актами.
1.11. СШІ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
1.12. Головною метою СШІ є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.
1.13. Головними завданнями СШІ є:
— забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;
— виховання громадянина України;
— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
— виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
— розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей обдарувань, наукового світогляду;
— реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
— відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення.
1.14. У СШІ відповідно до статті 10 Конституції України і статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена українська мова навчання.
1.15. СШІ має право:
— проходити в установленому порядку державну атестацію;
— визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом;
— визначати варіативну частину робочого навчального плану;
— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
— спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
— використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
— отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади та благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;
— залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;
— розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.16. У СШІ можуть створюватися творчі об’єднання, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба.
1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) СШІ здійснюється медичними працівниками, які входять до штату СШІ. У разі відсутності у штаті посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.
1.18. Заклади охорони здоров’я разом з управлінням освіти та органами охорони здоров’я щорічно (двічі на рік) забезпечують безоплатний медичний огляд, моніторинг і подальшу показану корекцію стану здоров’я вихованців в умовах СШІ.
Управління освіти забезпечує перевезення вихованців за висновком медичних працівників на консультацію і (або) госпіталізацію та повернення їх до СШІ.
1.19. Взаємовідносини СШІ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.20. У СШІ забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
1.21. Примусове залучення учнів (вихованців) СШІ до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації та воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
1.22. Дисципліна в СШІ дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту СШІ. Застосування методів фізичного та психічного насильства до вихованців забороняється.
1.23. СШІ може надавати платні освітні послуги в порядку, встановленому законодавством України.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАТИЧНОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. СШІ планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. В річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи СШІ, визначаються перспективи її розвитку.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план СШІ погоджується радою СШІ і затверджується управлінням освіти.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники СШІ працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників, психологів полягає у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями (вихованцями) в процесі занять та в позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розроблення системи індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій основі уточнюється оздоровчо-щадний режим, даються рекомендації щодо подальшого навчання учня (вихованця) у СШІ, його професійної орієнтації, посильної участі в суспільно-корисній праці.
2.5. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани СШІ погоджуються у встановленому порядку з Міністерством освіти і науки України.
2.6. СШІ створює для учнів (вихованців) необхідні умови, що забезпечують здобуття базової загальної середньої освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та відновленням здоров’я учнів (вихованців).
2.7. Лікувально-реабілітаційний процес в СШІ здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров’я України.
2.8. Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи є складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є обов’язковим для всіх учасників навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу.
2.9. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в СШІ проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців.
2.10. СШІ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки, профілю або інших особливостей навчально-виховного процесу.
2.11. СШІ здійснює навчально-виховний процес за денною, груповою та індивідуальною формами навчання.
2.12. Класи у СШІ формуються за погодженням з управлінням освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
2.13. Навчальний рік у СШІ починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
2.14. Структура навчального року та режим роботи СШІ встановлюються СШІ у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти.
2.15. Режим роботи СШІ — цілодобовий, затверджується рішенням ради СШІ та погоджується з управлінням освітою і Державною санітарно-епідеміологічною службою України.
2.16. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним розподілом розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання та загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.
2.17. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) установлюються Кабінетом Міністрів України.
2.18. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в СШІ здійснюється практичним психологом.
2.19. У СШІ за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.20. За погодженням з управлінням освіти, із урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю СШІ запроваджується графік канікул. Термін проведення канікул протягом навчального року може змінюватись, але їх тривалість не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.21. Під час канікул адміністрація СШІ сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.
2.22. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці СШІ на період канікул, у недільні та святкові дні, а з поважних причин — і в інші дні можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.
2.23. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація СШІ може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в закладі, проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.
Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в СШІ оформляється наказом директора.
2.24. Плата за утримання дітей в СШІ не справляється.
2.25. Вихованці СШІ відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.
Вихованці СШІ відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.
Вихованці СШІ при прибутті на навчання повинні мати необхідний комплект одягу і взуття.
У СШІ за рахунок держави частково або повністю можуть забезпечуватися (одягом, взуттям) діти із малозабезпечених сімей у кількості не більше 25 відсотків загального числа вихованців. Директор СШІ може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.
2.26. По закінченні СШІ вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання в цьому закладі. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання.
Вихованцям, які вибули із СШІ з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.
2.27. Тривалість уроків у першому класі — 35 хвилин, в усіх інших — 40 хвилин, при цьому в перших — четвертих класах після 15 хвилин уроку, а в 5 — 9 класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
2.28. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідності організації активного відпочинку і харчування учнів (вихованців), але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку — 30 хвилин.
2.29. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та урахуванням стану здоров’я учнів (вихованців), погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у СШІ проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів вихованців та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.30. Навчально-виховна робота в СШІ здійснюється з урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходу на основі педагогічного, психологічного і клінічного вивчення поведінки і стану здоров’я вихованця. Форми і методи навчання та виховання в СШІ спрямовані на психологічну корекцію особистості вихованця.
2.31. Лікувально-профілактичний та реабілітаційний комплекс, що включає лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, гідротерапію, масаж, педагогічну корекцію, проводиться тричі на тиждень і вноситься до розкладу уроків та режиму дня.
Комплекс також може включати додаткове проведення приймання лікарями (психіатром, педіатром, стоматологом та іншими спеціалістами), логопедичні заняття, заняття з психологічної корекції особистості.
Педагогічну корекцію особистості дитини під час проведення лікувально-профілактичного та реабілітаційного комплексу процедур здійснюють педагогічні працівники з дітьми, вільними від лікувальних процедур, приймання лікарів-спеціалістів, логопедичних занять, занять з психологічної корекції.
Двічі на рік всі вихованці СШІ проходять планову диспансеризацію: перший огляд – поглиблений із залученням спеціалістів лікувально-профілактичного закладу за територіальним принципом, другий огляд здійснюється педіатром та дитячими лікарями інших спеціальностей.
Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.
2.32. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.33. Залучення учнів (вихованців) до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом СШІ дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.34. Зміст, обсяг і характер завдань на уроці та домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців), його клінічного стану, етапу лікування та реабілітації.
2.35. У СШІ визначення рівня досягнень учнів (вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, ведеться тематичний облік знань.
2.36. Критерії оцінювання навчальних досягнень вихованців СШІ визначаються Міністерством освіти і науки України.
2.37. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
2.38. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення
учнів з предметів інваріантної складової навчального плану СШІ.
2.39. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів (вихованців).
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
2.40. Учні (вихованці) СШІ звільняються від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.41. При переведенні до наступного класу або вибутті із СШІ учням
(вихованцям) (крім перших класів) видається табель успішності, у якому відображаються результати їх підсумкового оцінювання.
2.42. Учням (вихованцям), які закінчили навчальний заклад певного ступеня, видається про це відповідний документ:
— по закінченні початкова школи – табель успішності;
— по закінченні навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
2.43. Нагородження учнів (вихованців) за успіхи або досягнення у навчанні може здійснюватися СШІ у порядку, визначеному законодавством.
2.44. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. Зразок свідоцтва про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

III. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО СШІ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

3.1. Зарахування дітей до СШІ здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
3.2. Документи на зарахування дитини до СШІ подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.
3.3. В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) в СШІ можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до СШІ за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у СШІ на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.
3.4. До СШІ зараховуються діти з такими медичними діагнозами:
— неврози;
— невротичні форми реактивних станів;
— астенічні, церебрастенічні, неврозоподібні стани, як наслідок раннього органічного враження центральної нервової системи, травм черепа, нейроінфекції та соматичних захворювань;
— неврозоподібні форми психічних захворювань в стадії компенсації;
— синдром дефіциту уваги і гіперактивністю;
— затримкою психічного розвитку;
— логопедичні захворювання (загальний недорозвиток мовлення, дислалія, дислексія, дисграфія, акалькулія).
3.5. Директор СШІ зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до СШІ, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3.6. До СШІ зараховуються діти з 6 (7) років.
Діти і підлітки — члени однієї сім’ї (брати і сестри) — зараховуються до СШІ, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.
3.7. Переведення учнів (вихованців) СШІ до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття учня (вихованця) з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
3.8. У разі переходу учня (вихованця) до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. Переведення учнів (вихованців) до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, на підставі заяви батьків.
3.9. Тривалість перебування учнів (вихованців) у СШІ встановлюється органом управління освітою при направленні в межах одного року.
Продовження встановленого терміну перебування вихованців у СШІ або переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі рішення медико-педагогічної комісії санаторної школи-інтернату (для дітей з психоневрологічними захворюваннями погоджується з головою відповідної психолого-медико-педагогічної консультації, яка приймала рішення про направлення дитини).
3.10. За вихованцем СШІ зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався попередньо, куди він зараховується у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової перевірки знань.
3.11. Учні, які не мають результатів річного оцінювання у зв’язку із невідвідуванням СШІ (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із загальноосвітнього навчального закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, що оформлюється відповідним наказом директора СШІ.
3.12. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу у СШІ є:
— учні (вихованці);
— керівники;
— педагогічні працівники;
— психологи, бібліотекарі;
— інші спеціалісти;
— батьки або особи, які їх замінюють;
— представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
4.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
4.3. Учні (вихованці) СШІ мають право на:
— на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
— на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою СШІ;
— на доступ до інформації з усіх галузей знань;
— брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
— брати участь у роботі органів громадського самоврядування СШІ;
— брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
— на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
4.4. Учні (вихованці) СШІ зобов’язані:
— оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
— дотримуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку;
— бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
— дотримуватися норм законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
— дотримуватися правил особистої гігієни.
4.5. Педагогічними працівниками СШІ можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
4.7. Педагогічні працівники мають право на:
— захист професійної честі, гідності;
— самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);
— участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
— проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
— виявлення педагогічної ініціативи;
— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
— участь у роботі органів громадського самоврядування СШІ;
— підвищення кваліфікації, перепідготовку;отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному чинним законодавством України;
— на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
— сприяти розвитку інтересів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
— сприяти зростанню іміджу СШІ;
— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
— виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
— готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
— дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців);
— захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної та політичної культури;
— виконувати Статут СШІ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
— виконувати накази і розпорядження директора СШІ, органів управління освіти;
— брати участь у роботі педагогічної ради.
4.9. У СШІ обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типу та форми власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку СШІ, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.
4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
— обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
— звертатись до органів управління освіти, директора СШІ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази СШІ;
— на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування СШІ та у відповідних державних, судових органах.
4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов’язані:
— забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови дня розвитку їх природних здібностей;
— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
— виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4.13. Представники громадськості зобов’язані:
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в СШІ;
— керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
— сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню СШІ;
— проводити консультації для педагогічних працівників;
— брати участь в організації навчально-виховного процесу;
— дотримуватися Статуту СШІ, виконувати накази та розпорядження директора СШІ, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів (вихованців) від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. УПРАВЛІННЯ СШІ

5.1. Керівництво СШІ здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Директор СШІ призначається і звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку.
Призначення та звільнення заступників директора СШІ здійснюється за поданням директора в установленому порядку.
5.2. Директор СШІ:
— здійснює керівництво і контроль за діяльністю СШІ;
— діє від імені СШІ, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;
— забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;
— організовує, спрямовує і координує навчально-виховний та лікувально-реабілітаційний у СШІ процеси, відповідає за їх якість та ефективність;
— відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень учнів (вихованців);
— створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності учнів (вихованців);
— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпеки;
— вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни;
— забезпечує права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та учнів (вихованців);
— дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, у навчально-виховному процесі, керівництві дитячими об’єднаннями за інтересами;
— розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами СШІ;
— контролює дотримання режиму роботи СШІ, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);
— організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
— видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
— щороку звітує про роботу СШІ на загальних зборах (конференції) колективу.
5.3. Колегіальним органом управління СШІ є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять заступник (заступники) директора, педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, охорони здоров’я, підприємств, установ, громадських організацій, батьків або осіб, які їх замінюють.
5.4. Головою педагогічної ради є директор СШІ.
5.5. Педагогічна рада розглядає питання:
— удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи СШІ;
— переведення учнів (вихованців) до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
— морального та матеріального заохочення учнів та працівників СШІ.
5.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб СШІ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
5.7. Органом громадського самоврядування у СШІ є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
— працівників СШІ — зборами трудового колективу;
— учнів (вихованців) СШІ — класними зборами;
— батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори колективу правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради СШІ, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор СШІ.
Загальні збори (конференція):
— обирають раду СШІ, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
— заслуховують звіт директора і голови ради СШІ;
— розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності СШІ;
— затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності СШІ;
— приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
5.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада СШІ.
5.8.1. Метою діяльності ради є:
— сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
— об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку СШІ та удосконалення навчально-виховного процесу;
— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління СШІ;
— розширення колегіальних форм управління СШІ;
— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
5.8.2. Основними завданнями ради є:
— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку СШІ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
— формування навичок здорового способу життя;
— створення належного педагогічного клімату в СШІ;
— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів (вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів (вихованців);
— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
— стимулювання морального та матеріального (при наявності фінансів) заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та СШІ з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
5.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) СШІ, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу СШІ.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією) колективу.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
5.8.4. Рада СШІ діє на засадах:
— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
— дотримання вимог законодавства України;
— колегіальності ухвалення рішень;
— добровільності і рівноправності членства;
— гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора СШІ, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту СШІ, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації СШІ з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розгадає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету СШІ.
5.8.5. Очолює раду СШІ голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Дія вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності СШІ, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
5.8.6. Рада СШІ:
— організовує виконання рішень загальних зборів;
— вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
— спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи СШІ та здійснює контроль за його виконанням;
— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту СШІ;
— затверджує режим роботи СШІ;
— сприяє формуванню мережі класів СШІ, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників СШІ золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
— разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
— заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
— виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
— вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
— розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
— розглядає питання родинного виховання;
— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів (вихованців), які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;
— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
— розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями); організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи СШІ;
— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
5.9. При СШІ за рішенням загальних зборів колективу може створюватися і діяти піклувальна рада.
5.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
5.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
— сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
— співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у СШІ;
— зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази СШІ;
— організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
— вироблення рекомендації щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
— запобігання дитячій бездоглядності;
— стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
— всебічне зміцнення відносин між родинами учнів (вихованців) та СШІ.
5.10.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах СШІ шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора СШІ.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
5.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:
— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
— дотримання вимог законодавства України;
— самоврядування;
— колегіальності ухвалення рішень;
— добровільності і рівноправності членства;
— гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу СШІ, батьків, громадськості; їх виконання організовується членами піклувальної ради.
5.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
— скликає і координує роботу піклувальної ради;
— готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
— визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
— представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
5.10.5. Піклувальна рада має право:
— вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора СШІ, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази СШІ;
— залучати додаткові джерела фінансування СШІ;
— вживані заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази СШІ.
— стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців).
— брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи СШІ, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
— створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
5.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором СШІ і затверджується управлінням освіти.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база СШІ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.
6.2. Майно СШІ належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.
6.3. СШІ відповідно до законодавства України користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
6.4. СШІ має право користуватися закріпленим за ним майном в межах, встановлених законодавчими актами, відповідно до цілей своєї статутної діяльності, завдань Власника або уповноважених ним органів і призначення майна.
6.5. СШІ не має права розпоряджатися закріпленим за ним майном на свій розсуд.
6.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна СШІ проводиться лише у випадках, передбачених законодавством.
Збитки, завдані СШІ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність СШІ на основі її кошторису.
7.2. Кошторис і план асигнувань СШІ складаються і затверджується відповідно до законодавства України
7.3. Джерелами фінансування СШІ є :
— кошти бюджету міста Києва у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
— благодійні внески юридичних та фізичних осіб
— інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.4. Штатний розпис СШІ складається згідно з діючими нормативними документами в межах визначеного фонду оплати праці
7.5. У СШІ створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів (вихованців) за рахунок бюджетних коштів в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
7.6. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку відкритому в органах державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису СШІ.
7.7. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади, яким підпорядкована, підзвітна та підконтрольна СШІ.
7.8. Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників СШІ затверджується управлінням освіти.
7.9. СШІ має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
7.10. Бухгалтерський облік СШІ здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.
Централізована бухгалтерія управління освіти здійснює оперативний і бухгалтерський облік СШІ і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність надається управлінням освіти у порядку, встановленому Власником або уповноваженим ним органом.

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. СШІ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
8.2. СШІ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

9.1. Державний контроль за діяльністю СШІ здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
9.2. Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України, місцеві органи управління освіти та органи державної санітарно-епідеміологічної служби.
9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю СШІ є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

10.1. Припинення діяльності СШІ відбувається шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Власника або за рішенням суду.
10.2. У випадку реорганізації СШІ її права та обов’язки переходять правонаступникові.
10.3. Ліквідація СШІ здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію СШІ.
10.4. Власник або уповноважений ним орган встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
10.5. СШІ вважається реорганізованою або ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення її діяльності.
10.6. При реорганізації чи ліквідації СШІ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.7. Майно, що залишилось після ліквідації, використовується за вказівкою Власника відповідно до законодавства України лише в освітніх цілях.

Керівник апарату П.Совенко